Stichting Sweelinck Museum

Stichting Sweelinck Museum


ANBI gegevens

KvK no. 41204516
RSIN: 816770360

Bezoekadres:
Posthoornkerk (ingang catacomben)
Amsterdam

Postadres (secretariaat):
Kamperweg 23
8181 CS Heerde

Tel. Amsterdam: 020-6390747
Tel. secretariaat: 0578-695670
E-mail: info@sweelinckmuseum.nl

Bankrekeningno. NL05ABNA0542606054 t.n.v. Stichting Sweelinck Museum

Stichtingsbestuur:

- dr. J.A.W. Buisman, voorzitter
- drs.mr. M. Bitter, secretaris
- mr. A.J. van Caubergh, penningmeester
- mevr. K. Iwamura, lid

Het Conservatorium van Amsterdam wordt vertegenwoordigd door het hoofd van de afdeling fortepiano: mevr. Olga Pashchenko

Raad van Advies:

- mr. F. Wytema (oud-voorzitter)
- S. Hoogland
- W. Brons
- R.A. Egarr

De leden van het Stichtingsbestuur en de Raad van Advies voeren hun taak voor de stichting onbezoldigd uit. Er wordt geen onkostenvergoeding verstrekt.

Doelstelling

Het verzamelen, restaureren, conserveren en tentoonstellen van historische muziekinstrumenten en muziekuitgaven, alsmede deze laten bespelen en in te zetten ten behoeve van muziekvakonderwijs.

Collectie

De Sweelinck Collectie is de belangrijkste verzameling in Nederland gebouwde piano's uit de periode van de late 18e eeuw tot en met de eerste helft 19e eeuw. De Raad voor Cultuur heeft in haar positieve advies voor bescherming binnen de Wbc (inmiddels Erfgoedwet) dit erkent (2007). Tevens omvat de collectie onder meer buitenlandse instrumenten uit dezelfde periode. Het merendeel zijn tafelpiano's. Een gedeelte is bespeelbaar en wordt ingezet voor uitvoeringen, studie en, in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam, de vakopleiding fortepiano.

Hoofdlijnen beleidsplan

De stichting heeft de volledige collectie in langdurige bruikleen verstrekt aan Stichting Museum Geelvinck en richt zich op het verwerven van fondsen ten behoeve van het behoud van de collectie. Uit de collectie mogen geen instrumenten vervreemd worden. Restauratie van met name de Nederlandse instrumenten geschiedt na advies te hebben ingewonnen bij de oud-voorzitter, mr. F. Wytema. Aan de relatie met het Conservatorium van Amsterdam wordt uitvoering gegeven door Museum Geelvinck.

ANBI

De stichting heeft geen winstoogmerk en drijft geen onderneming.
Zij is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.
De stichting heeft de fiscale status van een 'Culturele ANBI', een Algemeen Nut Beogende Instelling (Geefwet).

Voor een overzicht van recente activiteiten en financiƫle rapportage verwijzen wij naar de Jaarrapporten van de stichting.

2014 | 2015 | 2016 | 2017